เข้าสู่เว็บไซต์ศาลแขวงนครราชสีมา ลงนามถวายพระพร 

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 14)  
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 13)  
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12)  
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 11)  

ศูนย์ประสานงานดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำศาลแขวงนครราชสีมา
โทร. 0 4425 8560 ต่อ 304, 219, 203, 222 เบอร์มือถือ 089 201 1104, 098 506 4669

คู่ความที่มีความประสงค์ขอเลื่อนคดี สามารถโทรศัพท์เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำ และสามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางดังนี้
- โทรสารหมายเลข 0 4424 1102
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
- ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)
- ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing v.3)
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้
> กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี (ศูนย์นัดความ)  :  0 4425 8560 ต่อ 304   มือถือ : 089 201 1214
> กลุ่มงานบริหารจัดการคดี (งานรับฟ้อง) : 0 44 25 8560 ต่อ 219  มือถือ : 098 506 4669
> กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ :  0 4425 8560 ต่อ 203, 222
> กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท :  0 4425 8560 ต่อ 306 มือถือ : 065 516 9858