เข้าสู่เว็บไซต์ศาลแขวงนครราชสีมา ลงนามถวายพระพร 

 

ห้องพิจารณาคดีออนไลน์ รหัสห้อง Google meet ลิ้งค์ Google meet เบอร์ภายใน โทรศัพท์มือถือ

ห้องพิจารณาคดีที่ 1

- ห้องที่ 1 นายสงกรานต์ เชวงโชติก 

- ห้องที่ 2 นางสิริยาภรณ์ องอาจไพบูลย์

 

aoe-qmiq-xhd

ekw-jdec-ztk

 


204

095-927-2387

ห้องพิจารณาคดีที่ 2

- ห้องที่ 1 นางสาวนุชนาฎ หมั่นแสวง

- ห้องที่ 2 นางสาวศุภพร ฝ่ายพิมาย

 

dfy-ayrh-zwa

xwf-xsqj-mek

 

300 095-948-7829

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

- ห้องที่ 1 นางสาวละลวย แก้วแสนชาติ

- ห้องที่ 2 นางสาวฐิติพร ตาบ้านดู่

 

wtn-gbhb-uqm

erw-kdiw-ovm

 

301


090-293-1241

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

- ห้องที่ 1 นางศรีญา มั่งมีธนภากร

- ห้องที่ 2 นางสาริณี สนงูเหลือม

 

uwr-zeje-jzz

jgo-qztr-hij

 

302 090-269-7658

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

- ห้องที่ 1 นางสาวสุนันทา จุติรักษ์

- ห้องที่ 2 นางสาวนิลาวัณย์ เรียนไธสง


qco-heyh-zdf

buj-yjka-pur

 

303 095-927-1912

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

นายชากรณ์ มงคลพิชญกรณ์

tsa-yffj-itf

305 099-296-6042


ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

oxv-vngo-bfy

101 090-290-3483

เวรชี้

นางทิพวัลย์ ถวัลย์วีระวงศ์

yzw-usuc-bya

219 065-464-8456

ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการคดี   
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลแขวงนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566   
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS    

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ศูนย์ประสานงานดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำศาลแขวงนครราชสีมา
โทร. 0 4425 8560 ต่อ 304, 219, 203, 222 เบอร์มือถือ 089 201 1104, 098 506 4669

 
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้
> กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี (ศูนย์นัดความ)  :  0 4425 8560 ต่อ 304   มือถือ : 089 201 1214
> กลุ่มงานบริหารจัดการคดี (งานรับฟ้อง) : 0 44 25 8560 ต่อ 219  มือถือ : 065 464 8456
> กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ :  0 4425 8560 ต่อ 203, 222
> กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท :  0 4425 8560 ต่อ 306 มือถือ : 065 516 9858